notářská kancelář


Činnost notáře

 

sepisování notářských zápisů o právních jednáních (např. kupní smlouva, darovací smlouva, zakladatelské dokumenty obchodních korporací),

sepisování notářských zápisů o průběhu valných hromad právnických osob,

sepisování notářských zápisů jako exekučních titulů,

provádění vidimace (ověření shody opisu listiny s originálem) a legalizace (ověření podpisu),

osvědčení o tom, že byla předložena listina a kdy se tak stalo, o tom, že je  někdo naživu, o jiných skutkových dějích a stavu věcí nebo o prohlášení,

sepisování pořízení pro případ smrti,

vydávání výpisů z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku a z rejstříku trestů,

přijímání listin a peněz do úschovy,

činnost soudního komisaře v řízení o pozůstalosti,

provádění autorizované konverze písemností z elektronické podoby do podoby listinné a naopak,

poskytování právních porad, zastupování ve správním řízení.