notářská kancelář


Oddíl I

Odměna notáře podle tarifní hodnoty

 

Položka A

Za sepsání notářského zápisu o právním jednání, s výjimkou položky D, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu

z

prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty............................................................2,0 %,

z

přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty.................................1,2 %,

z

přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty..............................0,6 %,

z

přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty..............................0,3 %,

z

přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty............................0,2 %,

z

přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty............................0,1 %,

z

přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty........................0,05 %,

Částka nad 100 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

Nejméně:

 • 2 000 Kč v případě notářského zápisu, který je podkladem pro zápis do veřejného seznamu,

 • 4 000 Kč  v případě notářského zápisu, který je podkladem pro zápis do veřejného rejstříku,

 • 10 000 Kč v případě notářského zápisu o právním jednání při přeměně právnické osoby,

 • 1 000 Kč v ostatních případech.

 

 Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady:

 • 3 000 Kč

 • 4 000 Kč jde-li o notářský zápis, který je podkladem pro zápis do veřejného rejstříku

 • 10 000 Kč jde-li o notářský zápis o právním jednání při přeměně právnické osoby.

 

Za  sepsání notářského zápisu o zakladatelském právním jednání o založení společnosti s ručením omezeným, které obsahuje jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích a podle kterého vkladová povinnost má být splněna splacením v penězích, jestliže notář, který notářský zápis sepsal, provede na žádost a na jeho podkladě zápis společnosti do obchodního rejstříku 2 000 Kč.

Za  sepsání notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu nebo o právním jednání o uznání peněžitého dluhu se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu dvě třetiny z částky vypočtené podle věty první a druhé a vždy nejméně 2 000 Kč;

za  sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě nebo o kupní smlouvě dvě třetiny z částky vypočtené podle věty první a druhé a vždy nejméně 1 000 Kč;

za  sepsání notářského zápisu o darovací smlouvě nebo o smlouvě o manželském majetkovém režimu anebo o dohodě o změně smluveného manželského majetkového režimu nebo založeného rozhodnutím soudu, jedna polovina z částky vypočtené podle věty první a druhé a vždy nejméně 1 000 Kč.

 

Položka B

 1.

Za sepsání notářského zápisu o osvědčení právně významné skutečnosti, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu

a)

jde-li o osvědčení o průběhu valných hromad osob nebo o osvědčení slosování nebo o osvědčení jiných skutkových dějů a stavu věcí, použije se položka A

Nejméně:

- 2 000 Kč

Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady:

- 3 000 Kč

- 5 000 Kč - jde-li o osvědčení jiných skutkových dějů a stavu věcí

b)

jde-li o osvědčení o prohlášení, použije se položka A, a z takto vypočtené odměny tři čtvrtiny

 Nejméně:

- 800 Kč

 

2.

Za sepsání notářského zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby nebo ustavujících orgánů zakládaných právnických osob včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu

z

prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty ................................................. 2,5 %,

z

přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty .......................... 1,5 %,

z

přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty ........................ 0,8 %,

z

přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty ........................ 0,4 %,

z

přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty....................... 0,2 %,

z

přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty....................... 0,1 %,

z

přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty................... 0,05 %,

Částka nad 100 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

Nejméně:

 • 2 500 Kč

 • 10 000 Kč jde-li o notářský zápis o právním jednání při přeměně právnické osoby.

Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady:

 • 3 000 Kč

 • 12 000 Kč jde-li o notářský zápis o rozhodnutí o přeměně právnické osoby

 

3.

Za úhrn úkonů, potřebných k protestaci směnky nebo šeku, včetně sepsání a vydání protestní listiny

z

prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty ................................................. 1,0 %,

z

přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty ........................... 0,5 %,

z

přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty ........................ 0,3 %,

z

přebývající částky až do 7 000 000 Kč tarifní hodnoty ........................ 0,1 %,

Částka nad 7 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

Nejméně:

- 2 000 Kč

 

Položka C

 Za přijetí peněz nebo cenného papíru do notářské úschovy

z

prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty ......................................................1,2 %,

z

přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty ...............................0,6 %,

z

přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty .............................0,4 %,

z

přebývající částky až do 10 000 000 Kč tarifní hodnoty ...........................0,2 %,

z

přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty ...........................0,1 %

Nejméně:

- 1000 Kč

Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady:

- 1 500 Kč

Přijímá-li notář do notářské úschovy peníze v souvislosti s notářským zápisem o právním jednání, který sepsal, jednu desetinu z odměny vypočtené podle vět první a druhé.

Oddíl II

Odměna notáře stanovená pevnou sazbou

Položka D

 1.

Za sepsání notářského zápisu o závěti, dovětku, povolání správce pozůstalosti nebo o prohlášení o vydědění ............................................... 1 500 Kč

2.

Za sepsání notářského zápisu o prohlášení toho, kdo je v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat, o tom, kým mají být spravovány jeho záležitosti nebo o tom, kdo se má stát jeho opatrovníkem ............................................ 500 Kč

3.

Za sepsání notářského zápisu o prohlášení toho, kdo je v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat, o tom, jakým způsobem mají být spravovány jeho záležitosti ................................................................................................... 1 500 Kč

4.

Za sepsání notářského zápisu o odvolání právních jednání uvedených v bodech 1 až 3 ............................................................................................ 500 Kč

5.

Za vydání notářského zápisu o závěti nebo o dovětku .......................... 500 Kč

6.

Za sepsání notářského zápisu o plné moci ....................................... 1 000 Kč 

 

Položka E

 1.

Za sepsání pokračování v notářském zápisu notářem, který notářský zápis sepsal…........................................................................................................ 300 Kč

2.

Za sepsání pokračování v notářském zápisu jiným notářem….......... 1 000 Kč

3.

Za sepsání dodatku k protokolu o schválení obsahu protokolu o notářské úschově jiným notářem než tím, který přijímá peníze nebo cenný papír do notářské úschovy ...................................................................................... 1 000 Kč.

 

Položka F

 Za osvědčení o předložení listiny…........................................................... 600 Kč

 

Položka G

Za sepsání notářského zápisu o osvědčení, že je někdo naživu............... 600 Kč

Položka H

 1.

Za ověření shody opisu nebo kopie (dále jen „opis“) s listinou, za každou i jen započatou stranu listiny, jejíž opis se ověřuje.................................................. 30 Kč

2.

Za ověření pravosti podpisu jedné osoby na téže listině…..................... 30 Kč 

 

Položka I

 1.

Za přijetí závěti nebo jiné listiny do úschovy....................................... 800 Kč

 

 

Položka J

 1.

Za vydání výpisu z notářského zápisu, za každou započatou stranu vydaného textu tohoto výpisu...............................................................................… 200 Kč;

obsahuje-li tento výpis z notářského zápisu opisy příloh notářského zápisu, za každou stranu přílohy..............................................................................… 30 Kč.

2.

Za vydání dalšího stejnopisu notářského zápisu, za každou započatou stranu vydaného textu notářského zápisu............................................................… 100 Kč.

3.

Obsahuje-li stejnopis notářského zápisu podle bodu 2 opisy příloh notářského zápisu, za každou stranu přílohy.................................................................… 30 Kč 

 

Položka K

 1.

Za vydání opisu notářského zápisu, za každou započatou stranu textu notářského zápisu.......................................................................................… 30 Kč.

2.

Za ověření opisu notářského zápisu a jeho vydání za každou započatou stranu textu notářského

zápisu ...................................................................... 50 Kč.

 

Položka L

Za vydání opisu protestní listiny, nebo výpisu z protestní listiny nebo za vydání opisu, nebo výpisu z knihy protestů, za každou započatou stranu textu… 100 Kč.

Položka M

 1.

Za zápis do Rejstříku zástav….............................................................. 200 Kč.

2.

Za zápis do Rejstříku zástav a za úhrn úkonů potřebných k zápisu, není-li zápis prováděn notářem na podkladě notářského zápisu o právním jednání, který sepsal ....................................................................................................... 1 500 Kč.

3.

Za zápis změny zápisu v Rejstříku zástav nebo za provedení výmazu z Rejstříku zástav a úhrn ostatních úkonů potřebných k provedení zápisu změny nebo výmazu ............................................................................................... 500 Kč.

4

Za vydání opisu nebo výpisu z Rejstříku zástav nebo potvrzení .......... 200 Kč 

Položka N

 1.

Za zápis smlouvy do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, je-li zápis ujednán ve smlouvě o manželském majetkovém režimu ................... 200 Kč.

2.

Za zápis smlouvy do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, je-li prováděn na žádost manželů .................................................................... 1 000 Kč.

3.

Za vydání opisu smlouvy nebo rozhodnutí soudu ze Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, anebo za vydání potvrzení ................ 300 Kč. 

Položka O

 1.

Za zápis do Evidence právních jednání pro případ smrti nebo za provedení změny zápisu .............................................................................................. 100 Kč.

2.

Za vydání opisu nebo potvrzení z Evidence právních jednání pro případ smrti ...................................................................................................................... 150 Kč

Položka P

 Za zápis do Seznamu prohlášení o určení opatrovníka nebo za provedení změny zápisu ........... 100 Kč

Položka Q

 1.

Za sepsání a vydání osvědčení o splnění zákonem stanovených požadavků českou osobou zúčastněnou na přeshraniční přeměně (dále jen „osvědčení o přeshraniční přeměně“).....................................................................… 40 000 Kč.

2.

Za sepsání a vydání osvědčení o splnění zákonem stanovených požadavků pro zápis přeshraniční přeměny do veřejného rejstříku (dále jen „osvědčení pro zápis přeshraniční přeměny“)….............................................................. 40 000 Kč.

3.

Za sepsání a vydání osvědčení o pro zápis přeshraniční přeměny notářem, který sepsal a vydal osvědčení o přeshraniční přeměně všem českým zúčastněným korporacím....................................................................… 10 000 Kč. 

Položka R

Za sepsání notářského zápisu o osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku 1 000 Kč.

Položka S

 Za zápis do veřejného rejstříku a úhrn úkonů spojených se zápisem ..... 300 Kč.

Položka T

 Za sepsání veřejné listiny o identifikaci….............................................. 1 000 Kč.

Položka U

 1.

Za úhrn úkonů potřebných k doručení oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání  (dále jen „oznámení o výhradě“) ... 1 000 Kč.

2.

Za úhrn úkonů potřebných k doručení oznámení o výhradě, jestliže bylo oznámení o výhradě učiněno do protokolu ... 2 000 Kč. 

Položka V

1.

Za sepsání a vydání osvědčení o provedení všech úkonů a o splnění formalit a podmínek předepsaných pro založení evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti fúzí….................................................................... 40 000 Kč.

2.

Za sepsání a vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti fúzí.......................... 40 000 Kč.

3.

Za sepsání a vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti fúzí notářem, který sepsal a vydal osvědčení při založení evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti fúzí…..................................................................................... 10 000 Kč.

4.

Za sepsání a vydání osvědčení o provedení všech úkonů a o splnění formalit a podmínek před přemístěním zapsaného sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti .............................................................. 10 000 Kč.

5.

Za sepsání a vydání osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku přemístění sídla zahraniční právnické osoby do České republiky nebo osvědčení pro přemístění sídla české obchodní společnosti nebo družstva do zahraničí ............... 15 000 Kč. 

Položka W

 Za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy…... 50 Kč.

Položka X

 Za provedení správního úkonu  Czech POINT.....................................… 50 Kč.

Položka Y

 Za vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů….................................... 100 Kč.

Položka Z

 Za provedení autorizované konverze dokumentu za každou započatou stranu konvertovaného dokumentu… 30 Kč.

 

 

 

Úplné znění vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ze dne 29. května 2001 o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví najdete na https://www.nkcr.cz/doc/main/Not_tarif.pdf