notářská kancelář


I.

Odměna notáře, který byl soudem pověřen, aby jako soudní komisař provedl úkony v řízení o pozůstalosti, za úkony provedené v řízení o pozůstalosti, které bylo zastaveno, činí 400 Kč.

 

Předcházelo-li zastavení řízení vypořádání společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela, činí odměna notáře jako soudního komisaře 2 500 Kč.

 

II.

Základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení o pozůstalosti je obvyklá cena aktiv pozůstalosti, nestanoví-li tato vyhláška jinak.

 

Je-li obvyklá cena aktiv pozůstalosti nižší, než součet poloviny obvyklé ceny majetku patřícího do společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela a obvyklé ceny majetku, který náležel výhradně zůstaviteli, je základem odměny notáře jako soudního komisaře tento součet.

 

Provádí-li se řízení o pozůstalosti za tím účelem, aby nabyl dědictví následný dědic, je základem odměny notáře jako soudního komisaře obvyklá cena aktiv pozůstalosti, která následný dědic nabude.

 

Odměna notáře jako soudního komisaře ze stanoveného základu činí:

 

z prvních 100 000 Kč základu ........................................................................ 2,0 %,

z přebývající částky až do 500 000 Kč základu ............................................. 1,2 %,

z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu............................................ 0,9 %,

z přebývající částky až do 3 000 000 Kč základu............................................ 0,5 %,

z přebývající částky až do 20 000 000 Kč základu.......................................... 0,1 %,

nejméně však 600 Kč.

Částka nad 20 000 000 Kč se do základu nezapočítává.

 

III.

Provádí-li se řízení o dodatečně zjištěné pozůstalosti nebo řízení za účelem, aby dědictví nabyl následný dědic,  a obvyklá cena majetku, který se nově objevil, nebo majetku, který má následný dědic nabýt, činí méně než 1 000 Kč, odměna notáře jako soudního komisaře činí dvě třetiny obvyklé ceny takového majetku.

 

IV.

Je-li v řízení o pozůstalosti nařízena likvidace pozůstalosti, je základem odměny notáře jako soudního komisaře výtěžek zpeněžení majetku tvořícího likvidační podstatu.

 

Odměna notáře jako soudního komisaře ze stanoveného základu činí:

 

z prvních 100 000 Kč základu ……………………………………….................................20 %

z přebývající částky až do 500 000 Kč základu .........................................12,5 %,

z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu.........................................1,7 %,

z přebývající částky až do 20 000 000 Kč základu .......................................1,2 %,

nejméně však 3 000 Kč.

Částka nad 20 000 000 Kč se do základu nezapočítává.

 

Je-li jmenován likvidační správce, činí odměna notáře jako soudního komisaře jednu čtvrtinu z odměny vypočtené podle předchozího odstavce.

 

V.

Je-li nařízen soupis pozůstalosti, náleží notáři jako soudnímu komisaři jako část odměny notáře jako soudního komisaře také odměna za provedení soupisu nebo jeho části prováděného na místě samém, která činí 1 000 Kč za každou započatou hodinu po dobu, po kterou se soupis na místě samém prováděl.

 

VI.

Odměnu lze přiměřeně zvýšit, nejvýše však o 100 %, pokud úkony notáře v řízení o pozůstalosti byly mimořádně obtížné nebo časově náročné, zejména provedením více nezbytných jednání ve věci, provedením úkonů na místě samém nebo použitím cizího práva nebo jazyka.

 

 

Plný text vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví je k dispozici na webových stránkách Notářské komory ČR (https://www.nkcr.cz/Doc/Not_tarif.pdf)